Analiza SWOT TOWS Technikum

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy SWOT TOWS Technikum, zawierającym opis przedsięwzięcia, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy SWOT TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT TOWS przygotowaną dla Technikum. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT TOWS Technikum

Okładka

Analiza SWOT TOWS Technikum

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Analiza konkurencji
3. Misja i cele szkoły
   3.1. Misja
   3.2. Cele krótkookresowe i długookresowe
   3.3. Strategia
4. Identyfikacja i opis czynników
   4.1. Lista czynników
   4.2. Ocena
   4.3. Mocne strony
   4.4. Słabe strony
   4.5. Szanse
   4.6. Zagrożenia
5. Ocena pozycji strategicznej
   5.1. Ustalenie wag
   5.2. Wykrycie zależności
   5.3. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników
6. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Analiza SWOT TOWS została wykonana dla Niepublicznego Technikum, które rozpocznie działalność w 2018 r. Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu mocnych i słabych stron Szkoły, wskazaniu szans i zagrożeń w jej otoczeniu, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii postępowania. Analizie poddano bieżącą sytuację oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Technikum świadczy usługi w obszarze edukacji. Naszą misją jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w rynkowej i opartej na wiedzy gospodarce XXI wieku. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę kształcenie umiejętności rzetelnej pracy: rozwijanie inicjatywy i odpowiedzialności.

Jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT TOWS pozwolą podjąć decyzje strategiczne dotyczące kierunku rozwoju Szkoły.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład