Posted on Leave a comment

Analiza SWOT w planie marketingowym

Analiza SWOT w planie marketingowym

Zanim zajmiesz się napisaniem planu marketingowego, musisz zdawać sobie sprawę jakie są mocne i słabe strony Twojej firmy, jakie występują w jej otoczeniu szanse i zagrożenia. Innymi słowy powinieneś/powinnaś wiedzieć jaka jest pozycja Twojej firmy i jej produktów na rynku. Na podstawie analizy SWOT wysuwa się odpowiednie wnioski dotyczące dalszych działań.

Analizę SWOT przeprowadza się poprzez wypunktowania mocnych stron firmy, jej słabych stron, szans i zagrożeń. Najprościej jest to zrobić w tabelce takiej jak ta poniżej.

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Szansa to występująca w otoczeniu możliwość pozytywnych zmian w zyskach i sprzedaży. Często błędnie odczytuje się ją jako „niespodziewaną korzyść”. Owszem jest ona korzyścią, ale będącą wynikiem poszukiwań i analiz. Szansa oznacza powiększenie zysku np. poprzez obsłużenie nowego segmentu rynku itp.

Natomiast zagrożenie to zdarzenie, które może być negatywne o ile nie podejmie się pewnych kroków zaradczych. Zagrożenie często wynika z faktu, że konkurencja firmy spostrzegła szansę dla siebie i może ją wykorzystać Twoim kosztem.

Szanse i zagrożenia uwidaczniają pewne problemy, które wymagają szybkich decyzji, natomiast mocne i słabe strony pozwalają wybrać długoterminową strategię dla firmy. O ile szanse i zagrożenia pochodzą z zewnątrz organizacji, o tyle mocne i słabe strony dotyczą tego co wewnątrz niej. Określ co stanowi siłę Twojej firmy, a co jej słabość.

Szukając odpowiednich cech do uzupełnienia powyższej macierzy, dobrze jest je określić biorąc pod uwagę istotne aspekty działalności firmy (np. obsługa klienta, marketing i reklama, środki finansowe, kadra, produkcja, sieć dystrybucji). Przeprowadź analizę SWOT w odniesieniu do kluczowych produktów firmy, kluczowych segmentów rynku, najsilniejszej konkurencji, kluczowych rynków zbytu.

Przykłady mocnych stron:
– firma ma dobrą sieć dystrybucji,
– wykwalifikowana kadra kierownicza,
– dobra reputacja.

Przykłady słabych stron:
– firma ma silnych konkurentów o ugruntowanej na rynku pozycji,
– długi czas dostaw,
– niewystarczająca sieć dystrybucji.

Przykłady zagrożeń:
– zapowiedź wejścia na rynek konkurencji z Niemiec,
– strata głównego klienta firmy,
– spadek zainteresowania innowacyjnymi produktami w sektorze MŚP.

Przykłady szans:
– inwestycje wzmocniły pozycję firmy w stosunku do konkurencji,
– firma została przejęta przez inną spółkę, co spowoduje spadek kosztów zakupu innowacji,
– rząd zapowiedział zwiększenie nakładów na innowacyjność.

Wyróżniony czynnik może być zarówno mocną i słabą stroną, szansą i zagrożeniem. Należy ocenić jego znaczenie, ponieważ nie każde zagrożenie ma takie same możliwości wpływu, nie wszystkie mocne strony będą z taką samą siłą wspierały firmę itp. Dlatego dobrze jest określić wagę i rangę branych pod uwagę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (odwiedź stronę AnalizaSWOT.net, aby dowiedzieć się jak je ocenić).

Analiza SWOT będzie różniła się w zależności od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa, którego dotyczy, rynku na jakim firma działa, zamierzeń jej kierownictwa (np. poprzez położenie silniejszego akcentu na jedne aspekty, a na inne słabszego). Na podstawie dokonanej analizy SWOT można pokusić się o wybór strategii (zob. artykuł: „Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii”).

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *