Opublikowano Dodaj komentarz

Kompozycja marketingowa (marketing-mix)

Kompozycja marketingowa (marketing-mix)

W latach sześćdziesiątych profesor Neil Borden z Harvard Business School zasugerował, że wszystkie działania przedsiębiorcy, mające wywrzeć wpływ na zachowanie nabywcy, powinny tworzyć kompozycję marketingową (marketing mix) i być zaplanowane w taki sposób, aby łącznie odniosły najlepszy skutek. Jerome McCarthy zaproponował później kompozycję marketingową złożoną z czterech “p”, a więc: produktu (product), ceny (proce), miejsca (place) i promocji (promotion), a każde z nich złożone z kilku działań.

Produkt (lub usługa) jest podstawą każdego biznesu, ponieważ przedsiębiorca proponuje go klientom, którzy za niego płacą. Produkty mają za zadanie zaspokajać jakieś potrzeby nabywców. Z kolei obowiązkiem specjalisty ds. marketingu jest znaleźć czegoś, co wyróżni dany produkt na tle innych i sprawi, że klienci będą w stanie zapłacić za niego więcej.

Cena jest tym elementem kompozycji marketingowej, który przynosi zysk, podczas gdy pozostałe jedynie generują koszty. Jest również jej najbardziej elastycznym elementem, gdyż może zostać zmieniona dość szybko. Ustalenie właściwej ceny nie jest sprawą prostą, nie zawsze najniższa cena jest najlepsza. Przy jej ustalaniu należy szukać korzyści dodatkowych, które uatrakcyjnią produkt i dzięki nim zażądać wyższej stawki.

Dystrybucja dotyczy sposobów dostarczenia produktu klientowi. Sprzedawać można bezpośrednio lub przez pośredników. Na sprzedaż z wykorzystaniem pośredników decydują się ci producenci, którym nie opłaca się tworzyć własnych kanałów dystrybucji. Wybór sposobu dystrybucji jest bardzo istotny, ponieważ rodzi zobowiązania i trudności związane z ewentualną zmianą.

Promocja natomiast obejmuje te działania, które pozwalają klientowi uzyskać informację o produkcie. Nie oznacza to jednak, że treść przekazu jest pozostawiona sama sobie. To przedsiębiorca decyduje co zakomunikować, komu, z jaką częstotliwością itp. Do instrumentów tutaj wykorzystywanych zalicza się m.in.: reklamę, promocję osobistą, promocję sprzedaży, public relations.

Philip Kotler (1999: 133-134) dodał jeszcze dwa “p” do tak przedstawianej kompozycji marketingowej, tzn. politykę (politics) i opinię publiczną (public opinion). Według niego polityka znacznie wpływa na sprzedaż, w związku z czym specjaliści ds. marketingu powinni wykorzystywać różne lobby i prowadzić działalność polityczną. Jeśli np. ustawodawca nakaże zakup jakichś urządzeń, to ich sprzedaż wzrośnie.

Z kolei opinia publiczna jest podatna na nowe nastroje, co wpływa na zainteresowanie niektórymi produktami lub usługami. Jeśli pojawia się opinia, że jakieś produkty są niebezpieczne, producenci powinni prowadzić kampanie zmierzające do tego, aby przekonać konsumentów, że tak nie jest.

Nie jest istotne ile w przyjętym przez Ciebie modelu będzie elementów, ważne jest natomiast, żeby pomogły utworzyć skuteczną strategię marketingową. Zwykle bowiem przyjęte strategie zestawia się w czterech grupach odpowiadających głównym elementom marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja). Prezentowane są razem z odpowiednimi planami taktycznymi.

Opublikowano Dodaj komentarz

Analiza SWOT w planie marketingowym

Analiza SWOT w planie marketingowym

Zanim zajmiesz się napisaniem planu marketingowego, musisz zdawać sobie sprawę jakie są mocne i słabe strony Twojej firmy, jakie występują w jej otoczeniu szanse i zagrożenia. Innymi słowy powinieneś/powinnaś wiedzieć jaka jest pozycja Twojej firmy i jej produktów na rynku. Na podstawie analizy SWOT wysuwa się odpowiednie wnioski dotyczące dalszych działań.

Czytaj dalej Analiza SWOT w planie marketingowym

Opublikowano Dodaj komentarz

Plan marketingowy – definicja

Plan marketingowy - definicja

Główną ideę marketingu stanowi połączenie potencjału firmy z potrzebami klientów w taki sposób, aby osiągnąć cele obu stron. Z kolei planowanie marketingowe stanowi ważny element budowania sukcesu firmy. Polega ono na użyciu zasobów firmy do osiągnięcia jej celów marketingowych, w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej.

Planowanie marketingowe to proces sformalizowany. Obejmuje badanie i analizę sytuacji bieżącej (w tym rynków i klientów), opracowanie celów, strategii i planów marketingowych, a także wdrażanie, ocenę i kontrolę działań zmierzających do osiągnięcia celów. Wynikiem procesu planowania marketingowego jest dokument określany planem marketingowym: „każdy plan marketingowy powinien wyjaśniać zamierzone strategie marketingowe, przedstawiać działania jakie pracownicy będą podejmowali, aby osiągnąć cele, ukazywać mechanizmy pomiaru postępów oraz umożliwiać wprowadzanie korekt, jeżeli wyniki okażą się niezgodne z oczekiwaniami” (Burk Wood 2007: 15-16).

Wartą uwagi definicję planu marketingowego sformułowali McDonald i Wilson (2012: 15) „strategiczny plan marketingowy powinien być jasnym i prostym zestawieniem głównych trendów rynkowych, najważniejszych docelowych segmentów rynku i ich wymagań w zakresie dostarczonej wartości oraz zamierzonych sposobów nadania ofercie firmy większej wartości niż proponowana przez konkurentów. Musi on jednoznacznie wskazywać priorytety w zakresie celów i strategii marketingu oraz przedstawić konsekwencje finansowe działań”.

Oprócz planu marketingowego o charakterze strategicznym, wyróżnia się również plany taktyczne. Główna różnica polega tutaj na poziomie szczegółowości. Strategiczny plan marketingowy mówi w sposób ogólny o głównych zamierzeniach i planach firmy, natomiast plany taktyczne precyzują podejmowane działania w jakimś obszarze, są znacznie bardziej szczegółowe. Relację pomiędzy nimi, jak też innymi częściami składowymi planowania strategicznego, obrazuje poniższy rysunek.

Rys. 1. Etapy procesu strategicznego planowania marketingowego
Etapy procesu strategicznego planowania marketingowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Kłeczek i in., Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa 1999, s. 51.

Sporządzenie planu marketingowego nie jest łatwe z tego względu, że wymaga on połączenia różnego rodzaju danych zarówno z wnętrza firmy, jak i z jej otoczenia zewnętrznego. Etapy pracy nad planem marketingowym można podzielić na: przygotowanie struktury planu (ustalenie z jakich elementów będzie się składał), przyjęcie określonego szablonu (np. w arkuszu kalkulacyjnym), wypełnienie poszczególnych części planu marketingowego przez właściwe osoby, sformułowanie taktycznego planu marketingowego. Należy zadbać o jego spójność, kiedy jest przygotowywany przez wiele osób.

Plan marketingowy pozwala odpowiedzieć kierującemu działalnością gospodarczą na pytanie jak znaleźć i wykorzystać szanse występujące na rynku. Nie mając gotowego planu poruszałby się on po omacku. Firmy wykorzystują więc plany marketingowe, aby osiągnąć swoje cele. To one wskazują im drogę do sukcesu, niezależnie od tego jak jest on definiowany, np. przez zysk, dotację itp.