Posted on Leave a comment

Kontrola wdrożenia

Kontrola wdrożenia

W rozdziale dotyczącym kontroli wdrażania należy wskazać sposoby pomiaru postępów w osiąganiu celów oraz wprowadzania korekt w przypadku odchyleń podczas realizacji programów. Jest to konieczne dopełnienie procedury planowania marketingowego, ponieważ nawet najlepszy plan zawiedzie, jeśli nie zostanie właściwie zrealizowany.

Wdrożenie planu polega na przydzieleniu zadań wykonawcom i ich koordynacji. Jednak jego realizacja może przebiegać albo w sposób zapewniający sukces albo porażkę. Wdrożenie nie powiedzie się, jeśli w firmie brakuje stosownych zasobów. Strategia jest wdrożona skutecznie wtedy, kiedy zostaną osiągnięte wyznaczone cele w zaplanowanym czasie.

Kontrola wdrażania pozwala odkryć błędy wynikające zarówno z samego planu, jak też z jego realizacji. Na system kontroli składają się pewne narzędzia umożliwiające pomiar postępu w osiąganiu celów marketingowych. Umożliwiają one wgląd w ogólną sytuację firmy i stan produktów. Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, należy poddać plan korekcie.

System kontroli można podzielić na formalny i nieformalny. Pierwszy z nich opiera się na okresowej ocenie działalności operacyjnej i strategicznej. Z kolei do kontroli nieformalnej potrzebne są drożne kanały przepływu informacji.

Można powiedzieć, że kontrola strategiczna służy temu, aby robić właściwe rzeczy, natomiast kontrola operacyjna pozwala robić rzeczy właściwie. Kontrola operacyjna umożliwia kontrolę planów taktycznych, ocenia się wyniki firmy porównując je do tych zakładanych w planie. Jej zadaniem jest działać w kierunku poprawy produktywności. Można kontrolować wyniki sprzedaży, używając takich narzędzi jak: analiza sprzedaży, analiza udziału w rynku, badanie postaw nabywców itp. Wykonuje się również kontrolę zyskowności działalności firmy, czy analizę produktywności.

Firmy funkcjonują w zmiennym otoczeniu, może się zmienić popyt, może nastąpić zmiana technologiczna, może pojawić się na rynku silny gracz. Wszystko to wymaga reakcji, zmiany przyjętej wcześniej strategii, ponieważ staje się ona nieadekwatna. Niestety zwykle przedsiębiorstwa zwlekają z kontrolą strategiczną i dokonują jej dopiero wtedy, kiedy firma wpadnie w poważne kłopoty. Najlepiej jest przeprowadzać kontrolę strategiczną co kilka lat, regularnie.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *