Posted on Leave a comment

Promocja i strategia promocji

Promocja i strategia promocji w planie marketingowym

Promocja jest częścią marketingu-mix, czyli zespołu marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek. Polega na komunikowaniu informacji o produkcie. Efektywna promocja musi uwzględniać oczekiwania publiczności, do której jest skierowana. Kiedyś była utożsamiana z monologiem ze strony firmy, obecnie jednak kładzie się nacisk na dialog z klientem, do czego zachęcają nowoczesne środki komunikacji. Pozwala to otrzymać informację zwrotną od klienta, która jest nie do przecenienia.

Strategia promocji jest więc planem działań, które mają na celi spowodowanie zmiany w zachowaniach nabywców i skłonienie ich do zakupu sprzedawanego przez firmę produktu lub usługi. Należy poinformować potencjalnych klientów o produkcie, przekonać że warto go mieć i nakłonić do dokonania zakupu.

W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności, trzeba skoordynować treść przekazu i sposób przedstawiania informacji dotyczących produktu lub firmy. Konieczne jest na tym etapie wskazanie kim są odbiorcy docelowi produktu, jaka jest jego cena i dostępny budżet, a także wybór narzędzi komunikacji, zaplanowanie badań. Warto opierać się na przeprowadzonej wcześniej analizie SWOT.

Sformułowanie strategii promocji wymaga wykonania wielu czynności przez firmę. Po pierwsze określenia celu lub celów promocji. Wywodzą się one z celów firmy. Po drugie wskazuje się odbiorców przekazu. Mogą to być: klienci, hurtownicy, detaliści, liderzy opinii publicznej itp. Do odbiorców dociera się poprzez określone środki przekazu takie jak: prasa, radio, telewizja, internet, konferencje, wystawy, plakaty itp. Należy określić sposób informowania, a więc opracować m.in. materiały promocyjne, ulotki, zdjęcia. Wybór jest uwarunkowany poprzez budżet przeznaczony na promocję.

Rys. Działania związane z formułowaniem strategii promocji
Działania związane z formułowaniem strategii promocji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe, Warszawa: 2001, s. 149.

W literaturze mówi się o czterech głównych instrumentach komunikowania się z publicznością. Są to:

1. Reklama

Reklama jest taką komunikacją z klientami, która przebiega z wykorzystaniem płatnych mediów. Daje firmie możliwość kontroli nad treścią i środkiem przekazu. Kluczowym czynnikiem jest precyzyjne określenie celów, które można za jej pomocą osiągnąć. Na wczesnym etapie cyklu życia produktu celem reklamy jest najczęściej wytworzenie świadomości istnienie produktu i zachęcenie klienta, aby bliżej się z nim zapoznał. Można również jej użyć do wyróżnienia produktu na tle konkurencji albo przekazania jakiejś idei.

Wykorzystując reklamę, należy zdecydować jaką treść chce się przekazać i za pomocą jakiego środka przekazu. Wiąże się z tym kwestia posiadanego budżetu, rodzaj klientów, do którego chcesz dotrzeć z przekazem.

Przykłady: reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama prasowa, broszury, billboardy.

Możesz posłużyć się tabelą zaprezentowaną niżej:

Lp. Rodzaj reklamy Nazwa i opis nośnika reklamy Okres aktywności Koszty
1.
2.
3.

2. Promocja osobista

Jest to osobista komunikacja, polega na rozmowie z klientem (w „cztery oczy”, telefonicznie) lub kontakcie listownym. Stawia kupującego pod presją, wymaga kontynuowania zakupów. Sprzedaż osobista jest często kosztowna, dlatego stosuje się ją w stosunku do wybranych produktów.

Przykłady: spotkania z klientami, kampanie promocyjne z wykorzystaniem wiadomości e-mail, telemarketing, listy wysyłane pocztą, prezentacje, programy telewizyjne z opcją zakupu.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *