Posted on Leave a comment

Metody zbierania danych – wywiad marketingowy

Metody zbierania danych - wywiad marketingowy

Wywiad marketingowy polega na przeprowadzeniu rozmowy przez badacza z osobom badaną. Rozmowa ta może mieć formę od bardzo luźnej, swobodnej do ściśle uporządkowanej według wcześniej przygotowanych tematów.

Można wyróżnić kilka rodzajów wywiadów:

Wywiad standardowy

W takim wywiadzie ankieter prowadzi wywiad na podstawie wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Pytania są zazwyczaj krótkie i nie wymagają dłuższych odpowiedzi. Wywiad ten obejmuje cztery grupy pytań. Na początek są tak zwane pytania kontaktowe, później pytania rzeczowe oraz kontrolne, a na sam koniec są zazwyczaj pytania umożliwiające uwzględnienie życzeń i postulatów ankietowanych osób.

Wywiad jakościowy (IDI)

Cechuje go to, że ankieter ma pewną swobodę w zadawaniu pytań. Pytania są elastyczne, a rozmowa ma charakter swobodny, ponieważ prowadzący sam prowadzi rozmowę. W czasie rozmowy mogą być prezentowane np. próbki, wzory, projekty itp.

Wywiad głębinowy

Celem takiego wywiadu jest poznanie złożonych stanów psychicznych osób poddawanych badaniu. Nie ma tu żadnych kwestionariuszy, a respondent swobodnie wypowiada swoją opinię na określony temat. Osoba prowadząca wywiad stara się odwrócić uwagę osoby badanej od celu badania, aby w ten sposób uzyskać obiektywne dane. Ma to swoje wady i zalety.

Zalety:

 • swobodne wyrażanie opinii,
 • dane są bardziej obiektywne,
 • dane nie są obciążone błędami.

Wady:

 • dość wysoki koszt,
 • brak kwestionariuszy,
 • takie badania są czasochłonne,
 • ograniczają liczbę badanych.

Wywiad zogniskowany

Taki wywiad ma formę dyskusji o charakterze spontanicznym, ale zadaniem moderatora jest ukierunkowanie dyskusji zgodnie z celem, który ma być osiągnięty. Przebieg wywiadu jest bezpośrednio obserwowany przez zleceniodawcę lub nagrywany, a potem odtwarzany. W trakcie wywiadu mogą być prezentowane, np. zdjęcia, opakowania produktów itp. Wywiad zogniskowany powinien być przeprowadzony w kilku grupach, które mogą prezentować różne grupy konsumentów.

Zalety wywiadu zogniskowanego:

 • zebranie dużej ilości informacji prezentujących różne odczucia,
 • możliwość przetestowania produktu,
 • stosunkowo niskie koszty badania.

Wady wywiadu zogniskowanego:

 • brak możliwości ilościowej oceny przyszłego poziomu badanego zjawiska,
 • konieczność zachowania dużej ostrożności w ocenie wyników,
 • trudność w opracowaniu wyników i raportu końcowego.