Posted on Leave a comment

Uniwersytet Łódzki będzie kształcić specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji

Od nowego roku na Uniwersytecie Łódzkim zostaną uruchomione pierwsze i jedyne w kraju studia magisterskie na kierunku turystyka zrównoważona. Uczelnia będzie kształcić specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonego w rezolucji ONZ.

Chodzi o przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. rezolucję “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

Studenci dwuletnich studiów zyskają wiedzę o tym, jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz globalnymi ideami takimi jak Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City, jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, dbać o swoje otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka i jak tworzyć lokalne produkty turystyczne i promować lokalność.

Absolwenci kierunku mają być przygotowani do organizacji turystyki w mniejszej skali, wykorzystującej lokalny potencjał, miejscowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz działającej na rzecz lokalnej społeczności.

Wśród przedmiotów wykładanych na nowym kierunku znajdą się prowadzone w języku polskim i angielskim m.in.: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki.

Z kolei podczas ćwiczeń terenowych słuchacze mają realizować badania naukowe oraz poznawać przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i zagranicą realizujących założenia turystyki zrównoważonej.

Kierunek w trybie stacjonarnym uruchomi Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

Elektroniczna rejestracja na UŁ na studia stacjonarne na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 5 maja. Kandydaci mogą aplikować na ponad 100 kierunków studiów stacjonarnych i 30 kierunków studiów niestacjonarnych.

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ aszw/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *