Wzór planu marketingowego (wariant II)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Wprowadzenie, Streszczenie, Analiza sytuacji (Przyjęte założenia, Sprzedaż, Rynki strategiczne, Kluczowe produkty, Kluczowe rynki zbytu), Cele marketingowe, Strategia marketingowa (Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji), Harmonogram, Budżet oraz rachunek zysków i strat, Kontrola wdrożenia, Załączniki.

Na skróty: Wprowadzenie | Streszczenie | Analiza sytuacji | Cele marketingowe | Strategia marketingowa | Harmonogram | Budżet | Kontrola wdrożenia | Załączniki | Przykłady

 Wprowadzenie 

Wprowadzenie

Firma X zaczynała jako przedsiębiorstwo zajmujące się ……………… W roku ………. zmieniliśmy charakter działalności, oferując ………………

Niniejszy plan marketingowy zawiera analizę prowadzonej przez nas działalności i ukazuje w jaki sposób chcemy ………………

[- podprowadzenie pod właściwy temat;
– ukazanie szerszej perspektywy, ale w sposób ogólny]

 Streszczenie 

Streszczenie

W roku ……….. nasze przedsiębiorstwo było małą firmą zajmującą się ……………… W tym czasie uzupełniliśmy zakres świadczonych usług o ……………… Konkurowaliśmy z wieloma innymi firmami, działającymi na tym samym rynku lokalnym.

Zakres działalności związany z ……………… stale się powiększa, następuje wzrost sprzedaży dzięki ………………, dlatego też postanowiliśmy ………………

Głównym celem przygotowanego przez nas planu jest ……………… Osiągniemy go dzięki ………………

[- przegląd najważniejszych zagadnień obecnych w planie;
– opis produktu/usługi i jego cech wyróżniających;
– wskazanie najważniejszych celów]

 Analiza sytuacji 

Analiza sytuacji

Przyjęte założenia

– Inflacja pozostanie na poziomie ………………;
– Stopy procentowe pozostaną na poziomie ………………

Sprzedaż

W roku ……………… firma X osiągnęła sprzedaż w wysokości ……………… usług ……………… W roku ……….. zwiększyła się ona do ………………

Prognoza sprzedaży na kolejne lata pozwala sądzić, że ………………

Rynki strategiczne

Klienci ………………

Nasze usługi obejmują obsługę klientów ……………… polegającą na ……………… Udostępniamy im także ………………

Klienci ………………

W przypadku klientów ……………… nasza działalność związana jest z ……………… Oferujemy ………………

Kluczowe produkty

Usługa ………………

Usługa ta przeznaczona jest dla ………………

Usługa ………………

Usługa związana z ………………

Kluczowe rynki zbytu

Centrum miasta

Centrum miasta jest naszym najlepszym rynkiem ………………

Przedmieścia

W zachodniej części miasta mieszkają starsi i zamożni klienci ………………

[- analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy: produkty, rynki, klienci, konkurencja, sprzedaż, dotychczasowe wyniki itp.]

 Cele marketingowe 

Cele marketingowe

– Zwiększenie sprzedaży ………………;
– Utrzymanie marży ………………;
– ………………

[- przedstawienie konkretnych celów marketingowych, które można zmierzyć]

 Strategia marketingowa 

Strategia marketingowa

Strategia produktu

Produkt firmy zostanie zmodyfikowany ………………

Strategia cenowa

Wprowadzone zostaną rabaty ………………

Strategia promocji

Należy wprowadzić zmiany w sposobie reklamy i promocji sprzedaży polegające na:
– ………………;
– ………………;
– ………………

Strategia dystrybucji

Wprowadzimy nowe możliwości składania zamówień: ………………

[- określenie strategii marketingowej;
– zaprezentowanie konkretnych strategii odnoszących się do elementów marketingu-mix]

 Harmonogram 

Harmonogram

Lp. Zadania Miesiące Pracownik odpowiedzialny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Rozbudowa strony WWW Jadwiga
2. Kampania rozsyłania ulotek Anna
…………………. ……………..


[- wskazanie najważniejszych zadań i określenie czasu ich realizacji;
– wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań]

 Budżet oraz rachunek zysków i strat 

Budżet

Realizacja planu marketingowego, polegająca na ……………… spowoduje wzrost wydatków operacyjnych firmy. Całkowity koszt wykonania zaplanowanych działań wynosi ……………… Szczegółowy plan budżetowy prezentuje poniższa tabela.

Budżet na wydatki operacyjne na rok ……………….

Cel Wydatki w …….. [tys. zł] % Inflacja [tys. zł] Wzrost [tys. zł] Inne [tys. zł] Wydatki w …… [tys. zł]
Wypłaty
Rekrutacja
……………….
……………….
Ogółem

Przychody ze sprzedaży w latach ……………… wyniosą ………………

Rachunek zysków i strat na lata ……………… prezentuje poniższa tabela.

Rachunek zysków i strat

2012
[tys. zł]
2013
[tys. zł]
…………
Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
………………
………………
………………


[- prognoza przychodów;
– koszty i zysk z prowadzonych działań]

 Kontrola wdrożenia 

Kontrola wdrożenia

Niniejszy plan marketingowy podlega weryfikacji co ………………

[- określenie sposobów pomiaru osiągnięcia zakładanych celów;
– uwzględnienie konieczności wprowadzania korekt podczas realizacji]

 Załączniki 

Załączniki

Lista załączników:
– ………………;
– ………………;
– ………………

[- wykaz załączników]

Przykłady

Plan marketingowy firmy transportowej "AdPrzeprowadzki"

Plan marketingowy wypożyczalni samochodów "Luxur"

Plan marketingowy salonu kosmetycznego "Agata" - przykład