Wzór planu marketingowego (wariant I)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Streszczenie, Analiza sytuacji (Trendy rynkowe, Analiza SWOT, Analiza konkurencji), Strategia marketingowa (Cele marketingowe, Strategia produktu, Strategia cenowa, Strategia promocji, Strategia dystrybucji, Obsługa klienta), Finanse, Kontrola wdrożenia.

Na skróty: Streszczenie | Analiza sytuacji | Strategia marketingowa | Finanse | Kontrola wdrożenia | Przykłady

 Streszczenie 

Streszczenie

Na początku przyszłego roku firma X wprowadzi na rynek nowy produkt ………………

W oparciu o analizę rynku wykażemy w niniejszym planie marketingowym jak osiągnąć sprzedaż na poziomie ……………… przy założeniu, że ………………

[- przegląd najważniejszych zagadnień obecnych w planie;
– opis produktu/usługi i jego cech wyróżniających;
– wskazanie najważniejszych celów]

 Analiza sytuacji 

Analiza sytuacji

Firma X została założona w ……. r. przez ………………, mających doświadczenie w ……………… Sprawili oni, że ……………… Wszystko to pozwala sądzić, że ………………

Nasz produkt jest ……………… W branży mamy do czynienia z silną konkurencją, która ………………

Trendy rynkowe

Produkt ……………… może zaspokoić wiele potrzeb klienta związanych z ……………… Zaliczyć do nich można:
– ………………;
– ………………;
– ………………

Naszymi klientami są ……………… Wyróżnić można kilka segmentów docelowych. Pierwszym z nich jest ………………

Prognozy sprzedaży wskazują na długotrwały wzrost, który będzie przebiegał w ……………… Dla przykładu firma ……………… notuje wzrost o ……………… w roku ……………… i osiągnie ………………

Analiza SWOT

Firma X będzie musi zmierzyć się z silną konkurencją i wykorzystać istniejące możliwości rozwoju. Zrobi to opierając się na swoich mocnych stronach w postaci: ………………

Równocześnie podjęte zostaną kroki zaradcze na występujące słabości, do których zalicza się: ………………

W poniższej tablicy wypunktowano najważniejsze mocne i słabe strony firmy, a więc czynniki sprzyjające osiągnięciu założonych celów przez firmę i czynniki, które mogą to utrudnić. Uwzględniono również występujące szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 Mocne strony
 ………………
 ………………
 ………………
 Słabe strony
 ………………
 ………………
 ………………
 Szanse
 ………………
 ………………
 ………………
 Zagrożenia
 ………………
 ………………
 ………………

Analiza konkurencji

Nasz produkt będzie konkurował z ……………… Głównymi konkurentami są ……………… Konkurenci dysponują ………………

Przewaga konkurencyjna produktu firmy X polega na ………………

[- analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy: produkty, rynki, klienci, konkurencja, sprzedaż, dotychczasowe wyniki itp.;
– analiza SWOT]

 Strategia marketingowa 

Strategia marketingowa

Firma X opiera się na ……………… Wykorzystując elementy marketingu-mix będziemy ………………

Cele marketingowe

Misją firmą X jest ……………… Zmierzając do rozwoju firmy, pragniemy osiągnąć następujące cele marketingowe:
– zwiększenie napływu zamówień z ……………… o ……………… przez ……. lata;
– rozbudowa kanałów dystrybucji z ……………… do ………………;
– ………………;
– ………………;
– ………………

Strategia produktu

Produkt ……………… zapewni wiele korzyści jego nabywcom, tzn. ………………

Wszystkie produkty firmy charakteryzują się wysoką jakością, ………………. Do głównych zalet naszego produktu należą: ………………

Wprowadzenie nowego produktu na rynek pozwoli nam ………………

Opakowanie produktu jest …………….. Zastosowane wzornictwo nawiązuje do ………………

Strategia cenowa

Celem finansowym jest osiągnięcie ………………, a także ograniczenie strat o ………………

Ceny oferowane przez konkurentów wahają się pomiędzy ………………

Według naszych analiz klienci są w stanie zapłacić do ………………, przy czym zmienia się to w odniesieniu do wybranych segmentów docelowych, a więc ………………

Strategia promocji

Celami naszej strategii promocji są ……………… Aby to osiągnąć opracowaliśmy kampanię ………………, polegającą na ………………

Do głównych działań w ramach komunikacji marketingowej należą:
– ………………;
– ………………;
– ………………

Strategia dystrybucji

Wykorzystamy następujące kanały dystrybucji w celu dotarcia do naszych klientów: ………………

Wybór tych kanałów dystrybucji jest podyktowany ………………

Obsługa klienta

Ważnym elementem przyjetej przez nas strategii obsługi klienta jest ……………… Chcemy aby oczekiwania klientów ………………

Naszym sprzedawcom zapewnimy kompleksowe szkolenia, odbywające się ………………

[- przedstawienie celów marketingowych firmy i określenie jaki mają związek z jej misją;
– określenie strategii marketingowej;
– zaprezentowanie konkretnych strategii odnoszących się do elementów marketingu-mix]

 Finanse 

Finanse

Całkowite przychody ze sprzedaży w roku ……………… wyniosą ……………… Przewidujemy sprzedaż na poziomie ………………

W pierwszym roku działalności inwestycje poniesione w związku z uruchomieniem firmy wyniosą ……………… Próg rentowności zostanie osiągnięty w ………………

Budżet na pierwszy rok obejmuje koszty: ……………… Będą one ponoszone w związku z ……………… Wydatki dla każdego z narzędzi promocyjnych przedstawiono w tablicy poniżej.

Tab. 1. Budżet marketingowy

Źródła wydatków
Niezbędna kwota [zł]
  Reklama telewizyjna
11 000
  Badania marketingowe
3 000
  Rozbudowa własnych kanałów dystrybucji
8 000
  ………………
…….
  ………………
…….
  ………………
…….
  ………………
…….
  ………………
…….
  Ogółem
…….

[- prognoza przychodów;
– koszty i zysk z prowadzonych działań]

 Kontrola wdrożenia 

Kontrola wdrożenia

Prowadzone będą działania umożliwiające monitorowanie osiągnięcia zakładanych celów w postaci ……………… Kontrolowane będą harmonogramy, ……………… Plan na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej przewiduje ………………

[- określenie sposobów pomiaru osiągnięcia zakładanych celów;
– uwzględnienie konieczności wprowadzania korekt podczas realizacji]

Przykłady

Przykłady planów marketingowych wykonanych według tego wariantu:
Plan marketingowy salonu fryzjerskiego Pefredo - przykład

Plan marketingowy stolarni "Tischler" - przykład

Plan marketingowy biura podróży "Anntravel" - przykład

Plan marketingowy kwiaciarni "Kokietka" - przykład

Plan marketingowy pensjonatu "Misiak" - przykład

Plan marketingowy hotelu "Aurora" - przykład

Plan marketingowy szkoły językowej Magellan - przykład

Plan marketingowy restauracji "Cichy port"

Plan marketingowy zakładu krawieckiego "Szyte Firany"

Plan marketingowy siłowni "Rzeźba"

Plan marketingowy kawiarni "Egal"

Plan marketingowy pizzerii "Fabiano"